KAANMED
Menü
Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Hastane enfeksiyonları, hastaların morbidite ve mortalitesinin artmasına dolayısıyla hastanede kalış süresi, ilave tanı ve tedavi giderleri sebebiyle sağlık hizmeti sunucularına ekonomik yük oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ülkemizde hastane enfeksiyon hızının %1 ile %16,5 arasında olduğunu göstermiştir (Büke ve ark., 2005)

Karbapenemaz dirençli enterik bakterilerin etken olduğu sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Özellikle Klebsiella pneumoniae, karbapenemaz dirençli suşları nedeniyle mortalitesi yüksek kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Uzun süre hastanede yatış, yoğun bakımda takip, geniş spektrumlu antibiyotik almış olmak, santral venöz kateter varlığı, entübasyon, immünsüpresyon ve altta yatan ağır hastalık varlığı, mortaliteyi artıran faktörlerdendir.

Geçmiş dönemde geniş spektrumlu antibiyotiklerin kesin tanı konulmadan aşırı kullanılması nedeni ile toplumda antibiyotik direnci artmış bu da mevcut antibiyotiklerin bazı bakteriyel kökenli hastalıklarda duyarlılığını yitirmesine veya daha yüksek dozlarda kullanılmasına dolaylı olarak farmakodinamiğinin değişmesine sebep olmuştur.

Özellikle bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda ayırıcı tanı gereksiz antibiyotik kullanımını azaltıcı adımlardan birisidir.

Satışını yaptığımız CARBA-5 ve Colistin hızlı direnç testleri hekimlerimize karbapenemaz ve kolistin dirençli enfeksiyonların tespit ve ayrımının kısa sürede yapılıp uygun tedaviye geçme verisini sağlarken, FebriDX hızlı testi bakteriyel enfeksiyon ile viral enfeksiyonun kısa sürede ayrıştırılmasına dolayısıyla akılcı antibiyotik kullanımına destek olmaktadır.

Partnerlerimiz

Kaan Medikal, analitik toksikoloji uygulama alanlarındaki tecrübesi, ürün çeşitliliği ve etkin desteği ile güvenilir çözümler sunmaktadır.

Partnerlerimiz
Partnerlerimiz