KAANMED
Menü
Kurumsal

Kurumsal

Kaan Medikal

Kaan Medikal, Analitik Toksikoloji uygulamalarının konu olduğu Klinik ve Adli Toksikoloji alanlarında uzmanlaşmış bir firma olarak edindiği tecrübe birikimini bu alanda faaliyet gösteren kurumlara, bilim dünyası tarafından onaylanmış, kalitesini uluslararası standartlara göre belgelendirmiş önde gelen üreticilerin vücut dışı tanı ürünleri ile çözümler üretmektedir.

Firmamız, 1999 yılından bu yana Türkiye Sağlık Sektöründe başarı ile hizmet vermektedir. Hizmet kalitesini 2004 yılında ISO 9001 2000 sertifikasını alarak tüm müşterilerine bir kez daha kanıtlamıştır.

Kaan Medikal
Kalite Politikamız

Kaan Medi̇kal Ltd. Şti̇. pazarlama, satış ve satış sonrası hi̇zmetleri̇ni̇ sürdürdüğü sağlık sektöründe, tabi̇ olduğu yasal mevzuat çerçevesi̇nde müşteri̇ beklenti̇leri̇ni̇ en üst düzeyde karşılamaya gayret ederek sürdürülebi̇li̇r müşteri̇ memnuni̇yeti̇ni̇ temi̇n etmeyi̇ en önemli̇ i̇lke olarak beni̇msemektedi̇r.

 

Yurt i̇çi̇ ve yurt dışinda bu hi̇zmetleri̇ni̇ sunarken, kurumsal yapısını ISO 9001:2015 kali̇te yöneti̇m si̇stem standartlarına uygun hale geti̇rmi̇ş olup sürekli̇ geli̇şi̇m ve i̇yi̇leşti̇rme i̇lkesi̇ i̇le kendi̇ni̇ yeni̇lemeye devam etmektedi̇r. Bu i̇lkeler çerçevesi̇nde güncel ve i̇leri̇ye dönük gerçekleşebi̇lecek müşteri̇ ve pazar talepleri̇ni̇ karşılamak üzere sektördeki̇ en son teknoloji̇k geli̇şmeleri̇ taki̇p edi̇p kullanarak bunları  kendi̇ i̇ç di̇nami̇ği̇ne adapte etmeyi̇; çalışanlarının farkindalığını verdi̇ği̇ eği̇ti̇mler i̇le arttırarak sağlıklı ve güvenli̇ bi̇r çalışma ortamı oluşturmayı ve sağlık sektöründe yönlendi̇ri̇ci̇ ve yeni̇li̇kçi̇ bi̇r fi̇rma olmayı amaçlamaktadır.

Ürün ve Servis Hizmetlerimiz

Ürün ve Servis Hizmetlerimiz

Dünyanın en saygın üreticilerinden tedarik ettiğimiz tanı kitleri ve laboratuvar malzemeleri ile zengin bir ürün seçeneği sunmaktayız.

Alanında uzman personellerimiz ve Ürün yelpazemiz, seneler boyunca sürekli olarak genişleyerek, bugün Terapötik İlaç Düzeyi İzlenmesi (TDM) ve Uyuşturucu Madde Tetkiki (DAU) ürünlerinden, numune hazırlama sistemleri, referans standartlar, güvenli biyolojik ürün taşıma ürünlerine kadar, hasta başı testler ile sofistike analiz sistemleri aralığında ihtiyaca cevap verecek şekilde uzanmaktadır.

Değerlerimiz

Müşteri Odaklılık

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin beklentilerini derinlemesine kavrayarak onlara en üst düzeyde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti ve başarısı bizim için esastır.

Güvenirlik

Güvenirlik

Taahhütlerimize bağlı kalarak müşterilerimize ve ekibimize karşı güvenilirliğimizi her zaman öne çıkarıyoruz. Verdiğimiz sözlere sadakatle yaklaşıyor, her adımda dürüst ve şeffaf davranıyoruz.

Gelişim ve Öğrenme

Gelişim ve Öğrenme

Hem bireysel hem de kurumsal olarak, sürekli öğrenmenin ve gelişmenin peşindeyiz. Yeni bilgileri keşfederek ve becerilerimizi artırarak, kendimizi ve şirketimizi sürekli olarak bir adım ileri taşımayı hedefliyoruz.

İşbirliği ve İletişim

İşbirliği ve İletişim

İşbirliğinin ve açık iletişimin, başarıya ve yüksek verimliliğe giden yol olduğuna inanıyoruz. Hem iç hem de dış ilişkilerimizde işbirliğine büyük önem vererek, açık iletişimle daha etkili sonuçlar alıyoruz.

Danışmanlık

Kaan Medikal Ltd. Şti. pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdürdüğü sağlık sektöründe, tabi olduğumuz mevzuat ve yasalara çerçevesinde müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya gayret ederek sürdürülebilir müşteri memnuniyetini temin etmeyi en önemli ilke olarak benimsemektedir.

T.C. dâhilinde ve yurt dışında bu hizmetlerini sunarken, kurumsal yapısını ISO 9001:2015 kalite yönetim sistem standartlarına uygun hale getirmiş olup, sürekli gelişim ve iyileştirme ilkesi ile kendini yenilemeye devam etmektedir.

Bu vizyon ile güncel ve ileriye dönük gerçekleşebilecek müşteri ve pazar taleplerini karşılamak üzere sektördeki en son teknolojik gelişmeleri kullanarak bunları kendi iç dinamiğine adapte etmeyi; çalışanlarının farkındalığını verdiği eğitimler ile arttırarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve sağlık sektöründe yönlendirici ve yenilikçi bir firma olmayı amaçlamaktadır.

Danışmanlık

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaan Medikal olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Kaan Medikal de çalışanlarının sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür. Bu doğrultuda; İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Uygulanarak güvenli ve Sağlıklı bir çalışma ortamı temin eder. Kaan Medikal olarak;

 

  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını önlemek için yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

  • Kaan Medikal bünyesinde iş kazası ve Meslek Hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durumlar, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

  • Kaan Medikali İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi,

  • Gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

Temsilciliklerimiz

Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz
Temsilciliklerimiz